MotorshopperSnel Zoeken

Gebruiksvoorwaarden Motorshopper.nl

Door Motorshopper op Sunday 23 May 2010 om 12:34


Artikel 1. Definities
1. Motorshopper.nl: een handelsnaam van Motormedia VOF. Motormedia VOF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17167426 en gevestigd aan de State 10, 5509 NX te VELDHOVEN.
2. Registratieformulier: elektronisch formulier op de Website waarmee een opdracht tot het aanmaken van een pagina, waarop de Recensies of de Advertenties worden weergegeven, kan worden verstuurd.
3. Adverteerder: de natuurlijke persoon of het bedrijf welke Advertenties plaatst ter verkoop van
producten op Motorshopper.nl en deze producten aanbiedt aan mede-Gebruikers van Motorshopper.nl.
4. Advertentie: het op de Website door de Adverteerder gedane aanbod van een product.
5. Dienst: Motorshopper.nl biedt Gebruiker de mogelijkheid Advertenties te plaatsen en te beheren (in de hoedanigheid van Adverteerder), te reageren op Advertenties en de reacties te beheren (in hoedanigheid van Koper) en daarnaast de mogelijkheid Recensies te schrijven en te delen. Het beheer vindt plaats via de accountpagina, die door Gebruiker middels het Registratieformulier is aangemaakt.
6. Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit (in de hoedanigheid van Adverteerder, recensent, Koper of beide) met wie Motorshopper.nl de Overeenkomst heeft gesloten teneinde de Dienst te kunnen gebruiken en de nog niet geregistreerde natuurlijke persoon of entiteit die de Website bezoekt.
7. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige voorwaarden.
8. Koper: de natuurlijke persoon of persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die middels de Advertentie(s) op Motorshopper.nl over gaat tot koop van een product.
9. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt doordat Gebruiker akkoord is gegaan met de Gebruiksvoorwaarden.
10. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
11. Recensie: bespreking betreffende een product of dienst.
12. Website: www.motorshopper.nl.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Motorshopper.nl en Gebruiker.
2. De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Gebruiksvoorwaarden uitgesloten.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
1. Uitingen van Motorshopper.nl met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat Gebruiker het Registratieformulier verstuurt. Motorshopper.nl stuurt een bevestiging van de aanmelding aan Gebruiker. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden.
2. Motorshopper.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren.


Artikel 4. Omschrijving van de Dienst
1. Motorshopper.nl zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Na registratie geeft Motorshopper.nl Gebruiker de mogelijkheid om, na het inloggen met de door Gebruiker zelf gekozen inloggegevens, op de Website van de Dienst gebruik te maken.
2. Motorshopper.nl heeft het recht de programmatuur van Motorshopper.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Motorshopper.nl Gebruiker daarvan voor de wijziging via de Website op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien of in een bepaalde aanpassing te voorzien. Motorshopper.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade ten gevolge van het aanpassen van de Dienst.


Artikel 5. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website
1. Openbaarmaking en verveelvoudiging van de inhoud van de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Motorshopper.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht.
2. De Website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van de Website kan geen enkel recht worden ontleend.
3. Motorshopper.nl is gerechtigd op elk moment de inhoud, waaronder de Advertenties en/of Recensies van Gebruiker, aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
4. Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten.


Artikel 6. Algemene bepalingen voor alle Gebruikers
1. Indien je bent ingelogd ben je aansprakelijk voor alle onder jouw gebruikersnaam/account verrichte handelingen. Houd je wachtwoord dus geheim en moeilijk achterhaalbaar.
2. Het is niet toegestaan op welke manier dan ook persoonsgegevens van derden te plaatsen in een Advertentie of Recensie. Het is tevens niet toegestaan persoonsgegevens van derden van de Website af te halen en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.
3. Het gebruik van Motorshopper.nl is gratis, behoudens de in artikel 10 genoemde gevallen.


Artikel 7. Bepalingen omtrent het adverteren (verplichtingen Adverteerder)
1. Een Advertentie kan worden geplaatst door elke ingelogde Gebruiker middels het invullen van het daartoe bestemde formulier op Motorshopper.nl. De Gebruiker wordt na plaatsing van de Advertentie Adverteerder.
2. De Gebruiker die een Advertentie op Motorshopper.nl plaatst is gehouden:
  • het product en/of de dienst volledig in overeenstemming met de waarheid aan te bieden;
  • het product en/of de dienst aan te bieden in de juiste categorie (het is voor Gebruikers tevens mogelijk kenmerken oftewel “metadata” op te nemen die het product en/of de aan te bieden dienst nader omschrijven);
  • zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op de overeenkomst die tot stand komt tussen Koper en Adverteerder.
  • 2. Het is Adverteerder niet toegestaan verboden producten aan te bieden op Motorshopper.nl. Onder verboden producten worden in ieder geval verstaan:
  • gestolen producten, of producten waarvan Adverteer vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat ze gestolen zijn;
  • producten die op grond van Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving verboden zijn;
  • alle producten die naar het oordeel van Motorshopper.nl als verboden producten dienen te worden aangemerkt.

3. Professionele verkopers, zij die handelen in uitvoering van beroep of bedrijf, die Motorshopper.nl gebruiken om hun producten dan wel diensten te verkopen zijn en blijven onderworpen aan de verplichtingen van de Wet Verkoop op Afstand en andere op dit soort entiteiten van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. Adverteerder dient de Advertentie(s) alleen te gebruiken om een specifiek product of dienst aan te bieden. Een Advertentie dient niet te worden gebruikt als communicatiemiddel.
5. Het is Motorshopper.nl toegestaan een Advertentie zonder voorafgaand bericht te verwijderen indien zij daartoe aanleiding ziet.
6. De Adverteerder verklaart op het moment dat hij de Advertentie plaatst dat hij Motorshopper.nl vrijwaart voor eventuele aanspraken die door derden gemaakt kunnen worden met betrekking tot intellectuele rechten of andere onrechtmatigheden.


Artikel 8. Bepalingen omtrent het kopen (reageren op Advertenties/verplichtingen Koper)
1. De Gebruiker die reageert op een Advertentie van een Adverteerder op Motorshopper.nl verklaart bij het reageren op de betreffende Advertentie handelingsbekwaam te zijn.
2. Motorshopper.nl brengt Adverteerders en Kopers bij elkaar middels de Website en is in geen geval een partij bij de overeenkomst die via haar Website tot stand komt. Zij kan derhalve in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor alle (rechts)vorderingen en verplichtingen die ontstaan door, het niet naleven van, deze overeenkomsten.


Artikel 9. Recensies, het plaatsen en eventueel verwijderen daarvan
1. Het plaatsen van een Recensie geschiedt volgens het daartoe bestemde formulier. Het e-mailadres wordt niet aan derden getoond of verstrekt, behoudens een geval als vermeld in de privacyverklaring en gevallen waarin de verstrekking volgens de wet is verplicht. De gebruikersnaam wordt bij de geplaatste Recensie getoond.
2. Het is niet toegestaan om in een Recensie bewust onjuistheden op te nemen of uitingen te doen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de rechten van anderen en/of de Recensie als algemeen communicatiemiddel te gebruiken. In het bijzonder is het niet toegestaan inbreuk te maken op auteursrechten van anderen door de gehele tekst van een Recensie uit het werk van een ander te kopiëren. Verwijzingen zijn alleen toegestaan indien hetgeen waarnaar wordt verwezen op rechtmatige wijze is openbaargemaakt.
3. De Recensie moet op een zorgvuldige wijze worden geschreven, waarbij opmerkingen van feitelijke aard over het product (of de dienst) desgevraagd feitelijk moeten kunnen worden onderbouwd. Puur subjectieve meningen kunnen worden geuit, mits duidelijk is dat deze mening niet gegrond is op feiten.
4. Negatieve uitingen over een Product in een Recensie moeten op verzoek van Motorshopper.nl met bewijs kunnen worden gestaafd.
5. Het is niet toegestaan persoonsgegevens van derden op te nemen in de Recensies.
6. Het is niet toegestaan om Recensies te plaatsen in opdracht of naam van een fabrikant en/of leverancier. Tevens is het Gebruiker niet toegestaan om Recensies te plaatsen voor een fabrikant en/of leverancier waar Gebruiker werkzaam is of diensten voor verleent, of voor een concurrent van een dergelijke fabrikant en/of leverancier. Recensies die in strijd met dit verbod zijn geplaatst, worden terstond verwijderd. Het feit dat het IP-adres vanaf waar de Recensie geplaatst wordt, toegekend is aan een dergelijke fabrikant en/of leverancier, levert een bewijsvermoeden op van het feit dat Gebruiker werkzaam is of diensten verleent voor deze fabrikant en/of leverancier.
7. In afwijking van het vorige artikel is het toegestaan een Recensie te plaatsen voor het eigen bedrijf wanneer deze een reactie vormt op Recensies van anderen en de afkomst van de Recensie duidelijk is voor derden.
8. Gebruikers die een Recensie plaatsen zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. De redactionele controle door Motorshopper.nl reikt niet verder dan het incidenteel aanpassen van opvallende, kennelijke onjuistheden of verschrijvingen. Recensies worden door Motorshopper.nl uitdrukkelijk niet op eigen initiatief gecontroleerd op rechtmatigheid jegens derden. Motorshopper.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige onrechtmatigheid die in een Recensie zou zijn vervat.
9. Indien Motorshopper.nl desalniettemin tot het inzicht komt dat een Recensie onmiskenbaar onrechtmatig is – bijvoorbeeld na kennisneming van een daartoe strekkend rechterlijk vonnis – wordt de Recensie verwijderd of aangepast.
10. Op verzoek van Gebruiker die een Recensie heeft geplaatst, kan deze worden verwijderd, mits daarvoor gegronde en zwaarwegende redenen zijn. Een voorbeeld van een gegronde reden is als de Recensie persoonsgegevens bevat, en als zodanig invloed kan hebben op de manier waarop Gebruiker in de maatschappij wordt beoordeeld. Indien anonimisering van de Recensie in zulk geval niet mogelijk blijkt, zal Motorshopper.nl de Recensie verwijderen.
11. Door de Recensie te plaatsen, verklaart Gebruiker dat hij aan alle daaromtrent gestelde eisen voldoet.
12. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Motorshopper.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat Motorshopper.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 10. Onderhoud
1. Motorshopper.nl behoudt zich het recht voor de Website/de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website/de Dienst, webservers van Motorshopper.nl en alle overige apparatuur die de Dienst kan beïnvloeden. Motorshopper.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk ’s nachts plaats te laten vinden en Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Motorshopper.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.


Artikel 11. Support
1. Motorshopper.nl zal Gebruiker online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via de pagina "Veelgestelde vragen" op de Website, via het subforum van motorshopper.nl op www.motor-forum.nl en via de e-mail. Motorshopper.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Motorshopper.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.


Artikel 12. Vergoeding
1. Gebruiker kan per subcategorie kosteloos een vastgesteld aantal Advertenties tegelijkertijd plaatsen. Deze aantallen staan vermeld op de Website.
2. Indien Gebruiker in een bepaalde categorie meer Advertenties tegelijkertijd wil plaatsen dan het toegestane aantal, wordt hem per extra Advertentie een bedrag in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt opgenomen in een elektronisch formulier via de Website, waarvan de betaling direct dient te geschieden middels de op de Website geboden betaalmogelijkheden alvorens de Advertentie wordt geplaatst.
3. Adverteerder heeft de mogelijkheid tegen betaling extra functionaliteiten te kiezen bij het plaatsen van zijn Advertentie. De betaling van deze extra functionaliteiten dient direct te geschieden middels de op de Website geboden betaalmogelijkheden alvorens de Advertentie wordt geplaatst.
4. Aangezien de Advertentie direct na betaling wordt geplaatst op de Website kunnen zij gezien worden als een Dienst die meteen wordt geleverd. Motorshopper.nl begint dus al met het leveren van de Dienst voordat de zichttermijn van 7 werkdagen verloopt.


Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom
1. Gebruiker die een Advertentie en/of Recensie plaatst, verklaart dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort.
2. Gebruiker verleent Motorshopper.nl alle rechten die noodzakelijk zijn om de Advertentie en/of Recensie op de Website te kunnen plaatsen. Gebruiker verleent hiertoe Motorshopper.nl een niet-exclusieve licentie om het werk (de Advertenties en/of Recensies alsmede elk additioneel materiaal zoals foto's en video's) openbaar te maken. Deze licentie is eeuwigdurend en geldt ook na beëindiging van de Overeenkomst.
3. De weergave van de door een Gebruiker gekozen gebruikersnaam geldt als naamsvermelding in de zin van de Auteurswet.
4. Gebruiker heeft de mogelijkheid om Motorshopper.nl te machtigen om op te treden tegen elke openbaarmaking of verveelvoudiging door derden van de Advertentie en/of Recensie in de vorm waarin deze op de Website geplaatst is.


Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Motorshopper.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
2. De aansprakelijkheid van Motorshopper.nl jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
3. Gebruiker vrijwaart Motorshopper.nl voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst, Diensten, Advertenties en/of Recensies.
4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Motorshopper.nl.


Artikel 15. Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, storingen in het internet, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Motorshopper.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Motorshopper.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 16. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
3. Artikel 13 lid 2 van deze voorwaarden zal ook na beëindiging van de Overeenkomst blijven gelden.


Artikel 17. Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot het zelfde strekt als de oude bepaling.
4. Motorshopper.nl heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
6. Als een bezoeker aan Motorshopper.nl een bericht stuurt, geldt de door Motorshopper.nl ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Gebruiker kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
7. Indien er een geschil ontstaat tussen Gebruikers zal Motorshopper.nl maatregelen die zij redelijk acht nemen om tot een oplossing te komen of daartoe bij dragen. Nooit is Motorshopper.nl echter verplicht zich in te spannen tot oplossing van het geschil.


Contactgegevens
Mocht je na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Motorshopper.nl / Motormedia VOF
Postbus 430
5500 AK VELDHOVEN
[email protected]


Cookies?Motorshopper maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.